Лабораторія Інклюзивної педагогіки

 

Лабораторія створена відповідно до наказу ректора ХНУ №35 від 26.02.2014 р. «Про організаційне забезпечення виконання міжнародного проекту ТЕМРUS IV 543873-ТЕМРUS-1-2013-1-DЕ-ТЕМРUS-JPCR «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами і організаціями» при Компетентністному центрі освітнього менеджменту і міжнародних освітніх програм. За наказом ректора ХНУ №80 від 31 травня 2018 року лабораторію підпорядковано кафедрі психології та педагогіки. Лабораторія діє згідно положення про Лабораторію, затвердженого наказом ректора ХНУ №80 від 31 травня 2018 року.

 

 

Основною метою діяльності лабораторії – створення єдиного інформаційного простору, що забезпечує науково-методичне та психолого-педагогічний супровід студентів, людей з особливими освітніми потребами та педагогічних працівників освітніх установ у сфері корекційної педагогіки та інклюзивної освіти.

 

 

Завдання лабораторії реалізуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій. Найбільш актуальними серед них є:

  • трансляція досягнень психолого-педагогічної науки з питань інклюзивної освіти;
  • узагальнення, систематизація цих досягнень та їх адаптація до сучасних умов з урахуванням вимог державних та нормативно-інструктивних документів, що стосуються питань інклюзивної освіти;
  • удосконалення професійної майстерності та розширення фахової компетенції студентів та педагогічних працівників які працюють в умовах інклюзії, у відповідності до сучасної філософії освіти в Україні на засадах усвідомлення ними свого місця і ролі в цьому процесі;
  • сприяння формуванню в них громадянської позиції, здатності адаптуватися до умов стрімко змінного суспільства, орієнтації на збереження та примноження гуманістичних суспільних цінностей;
  • стимулювання потреби в загальній і професійній самоосвіті, спрямування самоосвітньої діяльності.

 

За період діяльності в лабораторії виконані наукові студентські роботи за наступними темами:

  1. Альтернативний метод комунікації PECS для дітей з особливостями спілкування;
  2. Особливості формування ставлення суспільства до дітей з особливостями психофізичного розвитку;
  3. Особливості інклюзивного навчання в закладі вищої освіти;
  4. Проблема дефіциту спілкування дітей з Розладом Аутичного Спектру та дорослих.

 

Результати досліджень опубліковані в:

– Шкільна освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів / Зб. наук. пр. ІІІ обласної науково-практичної конференції [ред. кол.: В.Є. Берека (гол.) та ін.]. – Хмельницький: ХОІППО, 2019;

– Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: тези доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 11-12 квітня 2019);

–  збірнику матеріалів VIII-ї Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 14-15 листопада 2019 року «Професійний розвиток та становлення особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору».;

– Шкільна освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів / Зб. наук. пр. [ред. кол.: В.І. Очеретянко (гол.) та ін.]. – Хмельницький: ХОІППО, 2020.

 

 

Вважаємо цей напрямок роботи лабораторії перспективним, тому що сьогодні питання інклюзії дітей і молоді постало вкрай серйозно.

Поділитися: