Основні види діяльності психолога

Кафедра практичної психології Хмельницького національного університету запрошує на навчання до гуманітарно-педагогічного факультету зі спеціальності «Психологія».

Основні види діяльності психолога

На сьогодні в Україні професія психолога набула особливої привабливості, а психологічні знання викликають стійкий практичний інтерес. Психологи працюють у освітніх та науково-дослідних закладах, у лікарнях та різних соціальних службах, на виробництві, у правоохоронних органах та у службах з подолання наслідків надзвичайних ситуацій, у сфері реклами та спорту, у засобах масової інформації. Найбільш розповсюдженими сферами професійної діяльності психолога, а відповідно і кваліфікаціями психолога є: психолог-викладач, психолог-дослідник, психолог-практик.

Психолог-викладач займається викладанням психологічних дисциплін, навчає дітей та дорослих основам психологічних знань. У залежності від того, в якому навчальному закладі працює викладач, головними його завданнями є:

– передача психологічних знань, умінь, формування навичок для майбутньої професійної діяльності у студентів-психологів;

– формування психологічної компетентності майбутніх педагогів, юристів, медичних працівників, інших спеціалістів, що необхідна їм для успішного виконання професійних обов’язків;

– формування психологічної компетентності учнів шкіл, гімназій та ліцеїв.

Основні види викладацької діяльності втілюються у життя за допомогою різноманітних методів передачі знань: лекції, семінарські та практичні заняття, підготовка підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, проведення диспутів, обговорень різних психологічних проблем, організація діяльності психологічних кружків, наукових студентських товариств тощо. У процесі викладацької діяльності психологи використовують різноманітні форми організації навчання.

Психолог-дослідник займається науково-дослідною роботою у обраній галузі психології. Використовуючи різні методи – систематичне спостереження, експеримент, бесіду, анкетування, тестування – вони проводять психологічні дослідження, отримують об’єктивні знання про психічне життя, створюють концепції та теорії, які пояснюють і прогнозують психічні явища. Науковці повинні вміти працювати з літературою; аналізувати та систематизувати наукові факти; планувати, організувати та проводити психологічні дослідження; обробляти, аналізувати, систематизувати і узагальнювати отримані результати, готувати наукові звіти та публікації.

Наукові дослідження є важливим видом професійної діяльності також у викладачів університетів та інститутів. Сьогодні в Україні діє багато психологічних науково-дослідних установ.

Основними видами діяльності психолога-дослідника є: творчий аналіз існуючих психологічних теорій та практик застосування психологічних знань; розробка, організація та проведення наукових досліджень; розробка новітніх методів психологічного дослідження; створення нових теорій, що пояснюють існуючу дійсність, написання наукових праць.

Психолог-практик працює у таких сферах суспільної діяльності як освіта, охорона здоров’я, юриспруденція, виробництво, бізнес, торгівля та реклама, засоби масової інформації, політика та інших. Сьогодні майже кожна солідна організація намагається ввести у свій штат психолога, або залучити до співпраці психолога-консультанта, ставлячи перед ними найрізноманітніші завдання.

Основними видами діяльності психолога є: психологічні просвіта, профілактика, гігієна, діагностика, консультування, терапія, корекція/розвиток та реабілітація. Конкретний вибір та поєднання видів робіт, визначення які з них будуть пріоритетними, залежить від специфіки установи, де працює психолог, та проблем, що будуть ним розв’язуватися.

Одним із найважливіших та найпоширеніших видів діяльності психолога виступає психологічна просвіта.

Завданнями просвітницької діяльності є:

  • ознайомлення громадян з завданнями та можливостями соціально-психологічної служби, з колом проблем, які вони можуть розв’язати за допомогою психолога чи соціального працівника;

  • підвищення психологічної компетентності та психологічної грамотності населення;

  • пропаганда здорового способу життя.

Найчастіше просвітницька діяльність здійснюється у формі лекцій та виступів на семінарах і нарадах, бесід, методичних листів та рекомендацій, виступів у пресі, на радіо та телебаченні, «круглих столів», виставок літератури, диспутів, випусків інформаційних бюлетенів, довідників для молоді.

Психологічна профілактика та гігієна спрямовані на охорону психічного здоров’я нинішнього та наступних поколінь. Найважливішими напрямами психопрофілактичної роботи є:

  • психологічна грамотність;

  • оволодіння методами, прийомами саморегуляції, техніками подолання негативних психічних станів;

  • відпрацювання навичок відмови від негативних звичок, девіантних форм поведінки;

  • попередження руйнування міжособистісних відносин (сімейних, батьківських, товариських);

  • психологічна підтримка найбільш вразливих верств населення (пенсіонери, інваліди війни, праці, безробітні, вихованці дитячих будинків, учні шкіл-інтернатів та ін.);

  • профілактика професійного вигорання, професійної та особистісної деформації.

Основними формами психопрофілактичної роботи можна назвати лекції, бесіди, семінари, тренінги, «телефон довіри», «пошта довіри», психолого-педагогічні комісії, індивідуальне та групове консультування, анкетування.

Психологічна діагностика – це один з найскладніших видів діяльності психолога, який потребує спеціальної підготовки та сформованості його діагностичних, прогностичних і організаційних вмінь. Найчастіше психодіагностика виступає одним з етапів у роботі психолога, який організовує свою діяльність на підставі практичного замовлення. Так, наприклад, шкільний психолог обов’язково використовує психодіагностичні методи при оцінці психологічної готовності дитини до школи, при відборі дітей до спеціальних класів чи шкіл, при оцінці програм та методів навчання, при оцінці ефективності роботи вчителів, при вирішенні проблем міжособистісної взаємодії у педагогічному чи учнівському колективах. Психодіагностика активно використовується у медицині, особливо в психіатричних та неврологічних клініках. Психодіагностичне обстеження є необхідним при проведенні трудової, військово-лікарської та судово-психологічної експертиз. Значне місце воно займає у консультативній діяльності, за його висновками складається програма надання довготривалої консультативної допомоги.

Застосовується психодіагностика і при вирішенні проблем, що стосуються трудової діяльності: професійного відбору, організації професійного навчання, професіонального консультування.

Психологічне консультування є особливим видом діяльності психолога, головним завданням якого є надання різним верствам населення консультативної допомоги з психологічних питань. Шкільні психологи, наприклад, консультують батьків з питань проблемних відносин із дітьми, вчителів та учнів – з питань взаємин між собою, з проблем поганого засвоєння дітьми шкільної програми, розвитку їхніх інтелектуальних та творчих здібностей, з питань профорієнтації. Психологи служб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій можуть консультувати рідних та близьких тих, хто постраждав у надзвичайних ситуаціях, катастрофах. Медичні психологи надають рекомендації хворим щодо психологічних можливостей подолання хвороб, роз’яснюють рідним тяжко хворих, як необхідно з ними себе поводити, як створити позитивний психологічний клімат, що сприятиме одужанню пацієнта.

Метою психологічного консультування є також допомога клієнтові у дослідженні власної особистості, у розумінні своїх відносин з оточуючим світом, оцінці своїх проблем.

Інтимно-особистісне консультування здійснюється з проблем психологічних або поведінкових недоліків, взаємин з оточуючими, з приводу різноманітних страхів, переживань з приводу невдач, особистісних криз.

До сімейного консультування вдаються з метою попередження чи розв’язання сімейних конфліктів, з проблем встановлення взаємовідносин з колишніми чоловіками та дружинами після розлучення.

Психолого-педагогічне консультування передбачає обговорення питань навчання та виховання дітей, вдосконалення педагогічного керівництва, управління дитячими та дорослими групами.

Ділове консультування пов’язане з наданням допомоги при виборі професії, організації праці, при вирішенні питань з підвищення працездатності персоналу та психології ведення переговорів з партнерами.

Психологічна терапія це один з видів надання психологічної допомоги та психологічного впливу на пацієнта з метою лікування психопатологічної симптоматики. Останнім часом прийнято розрізняти поняття «психотерапія» у медичному сенсі слова, як метод лікування, і у більш широкому сенсі, що включає в себе організацію побуту та праці, профілактику психотравмуючих факторів.

Психотерапія відноситься до специфічних методів лікування, оскільки, лікувальний ефект досягається за допомогою інформації та емоційного заряду, який вона містить. Найбільш відомими психотерапевтичними методами є: сугестивні (гіпноз та інші форми навіювання), психоаналітичні, поведінкові, феноменологічно-гуманістичні (гештальт-терапії, психодрама), які використовуються у індивідуальній, колективній та груповій формах. Успішність психотерапії багато у чому залежить від особистості психотерапевта та бажання/налаштування клієнта.

Психологічна корекція/розвиток – це система заходів, що направлена на виправлення/зміну особливостей поведінки людини за допомогою спеціальних методів психологічного впливу. Психокорекція орієнтована на клінічно здорових людей, які мають повсякденні психологічні труднощі, проблеми, скарги, або на людей, які відчувають себе достатньо добре, але прагнуть змінити своє життя чи розвинути особистість. Психокорекційні впливи спрямовані на зміну поведінки клієнта, розширення діапазону його реагування на ті чи інші подразники, формування навичок, що роблять його поведінку більш гнучкою, підвищують адаптивні можливості його особистості. Завдання психологічної корекції/розвитку формулюються залежно від адресату та змісту корекційної роботи.

Однією із провідних навчальних установ
з підготовки професійних психологів у всіх сферах діяльності
в галузі «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «ПСИХОЛОГІЯ» є Хмельницький національний університет!!!

Запрошуємо до навчання!!!

Поділитися: